Hører du Guds stemme?

Resymé fra gudstjenesten i Adventkirken i Arendal sabbaten 3. februar.

Gjennom Bibelen har vi fått en fantastisk åpenbaring fra Gud. Men Guds åpenbaring begrenser seg ikke til det skrevne ord. Også gjennom bønn og gjennom naturen taler Gud til mennesker. Men han velger også andre måter å kommunisere på. Guds profeter fikk åpenbaringer og drømmer. Noen møtte engler på sin vei. Vitnesbyrdet fra enkeltmennesker har også vært en viktig måte for Gud å nå mennesker på. Hvordan Gud vil tale til den enkelte i dag kan nok variere. Vi må bare innrette oss slik at vi kan høre når Gud taler til oss.

Hilsen pastor Finn F. Eckhoff