ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2016

ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2016Årets tema er: Utdanning for framtid – en rettighet for alle.

Nå er den årlige Hjelpeaksjonen i gang. Dette er en landsomfattende innsamling. ADRA samarbeider med NORAD, direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge.

ADRA har tro på utdanning som et av de sterkeste virkemidlene for å skape en bærekraftig utvikling i verden. Din gave gjør at lærere kan få praktisk videreutdanning, og barn og ungdom med funksjonshemminger inkluderes i skolen.

Etiopia er fokusland for ADRAs arbeid dette året. ADRAs hovedsamarbeidsland for øvrig er Sør-Sudan, Somalia, Thailand, Nepal og Myanmar.

Pengene fra årets aksjon vil sikre at familier kan få trygge liv med tilgang til utdanning og mulighet for å bidra aktivt til utvikling av sine lokalsamfunn.

Om lag 10% av Hjelpeaksjonsmidlene brukes hvert år til nødhjelp i katastrofeområder.

Utdanning

Utdanning er et sterkt virkemiddel for å skape bærekraftig utvikling. Utdanning danner grunnlaget for utvikling av helsetjenester, jordbruk, forretningsliv og infrastruktur. I Etiopia begynner de fleste barn på skolen, men mange avslutter skolegangen altfor tidlig, men utdanning kan ingen ta fra deg. Utdanning setter spor i familie og lokalsamfunn.

Kvalitet

ADRA videreutdanner lærere og rektorer innen klasseromsledelse, fag og metodikk. Foreldre og- lærergrupper styrkes til å ta ansvar for skolens drift og rolle i lokalmiljøet. ADRA bygger videregående skoler slik at elever utenfor bysentre gis muligheten til å fortsette skolegangen.

Inkludering

Alle barn har rett til skolegang. Dette gjelder like mye jenter som gutter, og det gjelder barn med lærevansker og funksjonshemminger. ADRA jobber for å inkludere alle elever i skolen ved å legge til rette for barn med spesielle behov, og gi særskilt opplæring til lærere og rektorer innen inkluderende og likeverdig utdanning.

ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2016Slik kan du gi til Hjelpeaksjonen:

Aksjonskonto: 3000.30.31000
SMS: Send ADRA til 2468 (200,-)

Pengene kommer frem

Eksempler på hvordan pengene benyttes:
200,- Lærematriell (bøker, tusjer, papir, blyanter)
350,- Utdanning for lokale foreldre- og lærergrupper
500,- Kurs i språkopplæring/metodikk for lærer
1000,- Bidrag til vannsystem på skole

Les mer om hjelpeaksjonen på ADRA Norges hjemmesider.